Langkau ke kandungan utama

Terma & Syarat

1. TERMA PENERIMAAN

Laman web (“Laman web”) ini dikendalikan oleh The Dairy Farm Company, Limited. Dengan melayari dan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju bahawa anda terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Terma dan syarat tambahan (termasuk pindaannya) yang dikenakan untuk bahagian tertentu di Laman web ini atau untuk transaksi, situasi atau aktiviti akan diposkan di Laman web ini dari semasa ke semasa oleh The Dairy Farm Company, Limited.

2. KEMASKINI TERMA

The Dairy Farm Company, Limited akan mengemaskinikan dan meminda Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

3. TIADA PENGGUNAAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini atau kandungannya yang dirujuk untuk tujuan haram atau tidak sah. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

4. LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mengandungi pautan hiperteks tertentu laman web pihak ketiga. The Dairy Farm Company, Limited belum meninjau semula, tidak bertanggung jawab, dan tidak menerima liabiliti atas sebarang kandungan, maklumat atau pendapat yang terdapat dalam laman web tersebut. Penggunaan pautan hiperteks Laman Web ini tidak diizinkan tanpa kebenaran bertulis daripada The Dairy Farm Company, Limited.

5. HARTA INTELEK DAN HAK CIPTA

Semua kandungan laman web ini, seperti teks, grafik, imej, foto, logo, tanda dagang, ikon butang, pautan, audio, video, data dan perisian ("Kandungan Laman Web") dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian harta intelek di Hong Kong dan di tempat lain dan tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran bertulis daripada The Dairy Farm Company, Limited. Anda hanya boleh mencetak dan / atau memuat turun satu salinan muka depan laman web ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri, dengan syarat anda tidak mengalihkan notis hak cipta (jika ada) atau anda menunjukkan dengan jelas bahawa The Dairy Farm Company, Limited adalah pemilik hak cipta salinan tersebut. Sebarang laman web pihak ketiga yang sah dan dirujuk atau diakses melalui pautan hiperteks di dalam Laman web ini adalah milik dan tetap menjadi milik pemilik masing-masing. The Dairy Farm Company, Limited tidak mengakui, meluluskan atau menyokong laman web-laman web pihak ketiga tersebut.

6. PENAFIAN

Walaupun The Dairy Farm Company, Limited berusaha untuk memastikan maklumat dan kandungan dalam Laman Web ini sentiasa dikemaskini dan terkini, The Dairy Farm Company, Limited tidak bertanggungjawab atas ketepatan atau kelengkapan atau penggunaan, atau bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat dan kandungan (atau mana-mana bahagian tertentu) di Laman web ini. Kandungan di sini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat atau cadangan kepada anda dan tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk sebarang keputusan atau tindakan. Khususnya, hasil dan perkembangan sebenarnya mungkin berbeza dari ramalan, pendapat atau harapan yang dinyatakan dalam Laman Web ini. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini yang membentuk bahagian dari jemputan atau tawaran untuk melabur atau berurusan dengan sebarang hutang atau sekuriti lain dari The Dairy Farm Company, Limited atau pihak-pihak yang berkaitan dengannya dan tidak ada apa-apa dalam Laman Web ini yang menjadi dasar atau bergantung pada sebarang kontrak atau komitmen.

7. AKSES DAN KEMASKINI

Laman web ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan oleh The Dairy Farm Company, Limited. Pengguna yang dibenarkan hendaklah sentiasa mengemas kini maklumat akaun mereka.

8. PENAMATAN ATAU PENGGANTUNGAN AKSES

The Dairy Farm Company, Limited berhak untuk menghentikan atau menangguhkan akses anda ke Laman web ini (atau bahagiannya) dengan sebarang alasan tanpa notis terlebih dahulu.

9. INDEMNIFIKASI

Anda memahami dan bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab atas tingkah laku anda sendiri di Laman Web ini. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan tidak membahayakan The Dairy Farm Company, Limited, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat gabungan, pemberi lesen, pengarah, pekerja, ejen dan mana-mana penyedia maklumat pihak ketiga Laman Web ini dari dan terhadap semua tuntutan dan kerugian sebagai akibat atau yang berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini dan kandungan di dalamnya.

10. PRIVASI DATA PERIBADI

The Dairy Farm Company, Limited berjanji untuk melindungi privasi data dan maklumat peribadi anda. Untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan memudahkan operasi laman web, The Dairy Farm Company, Limited mengumpulkan maklumat peribadi tertentu yang anda berikan ke laman web. Sila rujuk pada Dasar Privasi dan Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi Dairy Farm yang menetapkan polisi The Dairy Farm Company, Limited untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi yang diperoleh dari laman web.

11. TIADA PENGECUALIAN

Tidak ada pengecualian dari mana-mana Syarat Penggunaan oleh The Dairy Farm Company, Limited akan dianggap sebagai pengecualian selanjutnya atau berterusan dari peraturan tersebut atau terma atau syarat lain.

12. UNDANG-UNDANG DAN PIHAK BERKUASA

Syarat Penggunaan ini diatur oleh undang-undang Hong Kong SAR dan jika terjadi perselisihan, para pihak harus mematuhi kepada bidang kuasa bukan-eksklusif mahkamah Hong Kong SAR.

13. PENTERJEMAHAN

Syarat Penggunaan ini ditulis dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat versi bahasa lain dari Syarat Penggunaan ini dan terdapat percanggahan antara versi lain, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

HAK CIPTA

Kandungan yang terdapat di laman web ini, termasuk dan tidak terbatas pada semua teks, data, program, grafik, foto dan video tertakluk pada hak cipta yang dimiliki oleh The Dairy Farm Company, Limited. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas di sini atau di mana kebenaran bertulis sebelumnya diperolehi dari The Dairy Farm Company, Limited, sebarang pengeluaran, penyesuaian, pengedaran, penyebaran atau penyediaan karya hak cipta tersebut kepada orang ramai dilarang sama sekali.

Pengguna dibenarkan untuk memuat turun bahan dalam laman web ini dan menyimpannya di komputer tempatan, dengan syarat ini hanya untuk kegunaan peribadi atau bukan komersial, dan dengan syarat selanjutnya bahawa notis hak cipta ini dimuat turun pada masa yang sama. Pengguna harus mengetahui bahawa kebenaran ini hanya perlu untuk bahan hak cipta Terhad The Dairy Farm Company, tetapi bukan bahan hak cipta pihak ketiga.

1. TERMA PENERIMAAN

Laman web (“Laman web”) ini dikendalikan oleh The Dairy Farm Company, Limited. Dengan melayari dan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju bahawa anda terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Terma dan syarat tambahan (termasuk pindaannya) yang dikenakan untuk bahagian tertentu di Laman web ini atau untuk transaksi, situasi atau aktiviti akan diposkan di Laman web ini dari semasa ke semasa oleh The Dairy Farm Company, Limited.

2. KEMASKINI TERMA

The Dairy Farm Company, Limited akan mengemaskinikan dan meminda Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

3. TIADA PENGGUNAAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini atau kandungannya yang dirujuk untuk tujuan haram atau tidak sah. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

4. LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mengandungi pautan hiperteks tertentu laman web pihak ketiga. The Dairy Farm Company, Limited belum meninjau semula, tidak bertanggung jawab, dan tidak menerima liabiliti atas sebarang kandungan, maklumat atau pendapat yang terdapat dalam laman web tersebut. Penggunaan pautan hiperteks Laman Web ini tidak diizinkan tanpa kebenaran bertulis daripada The Dairy Farm Company, Limited.

5. HARTA INTELEK DAN HAK CIPTA

Semua kandungan laman web ini, seperti teks, grafik, imej, foto, logo, tanda dagang, ikon butang, pautan, audio, video, data dan perisian ("Kandungan Laman Web") dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian harta intelek di Hong Kong dan di tempat lain dan tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran bertulis daripada The Dairy Farm Company, Limited. Anda hanya boleh mencetak dan / atau memuat turun satu salinan muka depan laman web ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri, dengan syarat anda tidak mengalihkan notis hak cipta (jika ada) atau anda menunjukkan dengan jelas bahawa The Dairy Farm Company, Limited adalah pemilik hak cipta salinan tersebut. Sebarang laman web pihak ketiga yang sah dan dirujuk atau diakses melalui pautan hiperteks di dalam Laman web ini adalah milik dan tetap menjadi milik pemilik masing-masing. The Dairy Farm Company, Limited tidak mengakui, meluluskan atau menyokong laman web-laman web pihak ketiga tersebut.

6. PENAFIAN

Walaupun The Dairy Farm Company, Limited berusaha untuk memastikan maklumat dan kandungan dalam Laman Web ini sentiasa dikemaskini dan terkini, The Dairy Farm Company, Limited tidak bertanggungjawab atas ketepatan atau kelengkapan atau penggunaan, atau bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat dan kandungan (atau mana-mana bahagian tertentu) di Laman web ini. Kandungan di sini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat atau cadangan kepada anda dan tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk sebarang keputusan atau tindakan. Khususnya, hasil dan perkembangan sebenarnya mungkin berbeza dari ramalan, pendapat atau harapan yang dinyatakan dalam Laman Web ini. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini yang membentuk bahagian dari jemputan atau tawaran untuk melabur atau berurusan dengan sebarang hutang atau sekuriti lain dari The Dairy Farm Company, Limited atau pihak-pihak yang berkaitan dengannya dan tidak ada apa-apa dalam Laman Web ini yang menjadi dasar atau bergantung pada sebarang kontrak atau komitmen.

7. AKSES DAN KEMASKINI

Laman web ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang dibenarkan oleh The Dairy Farm Company, Limited. Pengguna yang dibenarkan hendaklah sentiasa mengemas kini maklumat akaun mereka.

8. PENAMATAN ATAU PENGGANTUNGAN AKSES

The Dairy Farm Company, Limited berhak untuk menghentikan atau menangguhkan akses anda ke Laman web ini (atau bahagiannya) dengan sebarang alasan tanpa notis terlebih dahulu.

9. INDEMNIFIKASI

Anda memahami dan bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab atas tingkah laku anda sendiri di Laman Web ini. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan tidak membahayakan The Dairy Farm Company, Limited, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat gabungan, pemberi lesen, pengarah, pekerja, ejen dan mana-mana penyedia maklumat pihak ketiga Laman Web ini dari dan terhadap semua tuntutan dan kerugian sebagai akibat atau yang berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini dan kandungan di dalamnya.

10. PRIVASI DATA PERIBADI

The Dairy Farm Company, Limited berjanji untuk melindungi privasi data dan maklumat peribadi anda. Untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan memudahkan operasi laman web, The Dairy Farm Company, Limited mengumpulkan maklumat peribadi tertentu yang anda berikan ke laman web. Sila rujuk pada Dasar Privasi dan Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi Dairy Farm yang menetapkan polisi The Dairy Farm Company, Limited untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi yang diperoleh dari laman web.

11. TIADA PENGECUALIAN

Tidak ada pengecualian dari mana-mana Syarat Penggunaan oleh The Dairy Farm Company, Limited akan dianggap sebagai pengecualian selanjutnya atau berterusan dari peraturan tersebut atau terma atau syarat lain.

12. UNDANG-UNDANG DAN PIHAK BERKUASA

Syarat Penggunaan ini diatur oleh undang-undang Hong Kong SAR dan jika terjadi perselisihan, para pihak harus mematuhi kepada bidang kuasa bukan-eksklusif mahkamah Hong Kong SAR.

13. PENTERJEMAHAN

Syarat Penggunaan ini ditulis dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat versi bahasa lain dari Syarat Penggunaan ini dan terdapat percanggahan antara versi lain, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

HAK CIPTA

Kandungan yang terdapat di laman web ini, termasuk dan tidak terbatas pada semua teks, data, program, grafik, foto dan video tertakluk pada hak cipta yang dimiliki oleh The Dairy Farm Company, Limited. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas di sini atau di mana kebenaran bertulis sebelumnya diperolehi dari The Dairy Farm Company, Limited, sebarang pengeluaran, penyesuaian, pengedaran, penyebaran atau penyediaan karya hak cipta tersebut kepada orang ramai dilarang sama sekali.

Pengguna dibenarkan untuk memuat turun bahan dalam laman web ini dan menyimpannya di komputer tempatan, dengan syarat ini hanya untuk kegunaan peribadi atau bukan komersial, dan dengan syarat selanjutnya bahawa notis hak cipta ini dimuat turun pada masa yang sama. Pengguna harus mengetahui bahawa kebenaran ini hanya perlu untuk bahan hak cipta Terhad The Dairy Farm Company, tetapi bukan bahan hak cipta pihak ketiga.

terms-and-conditions

Klik stor kegemaran anda untuk maklumat selanjutnya